Prohlášení o ochraně soukromí

Prohlášení o ochraně soukromí

Datum účinnosti:  26. listopadu 2018

Společnost BAXTER CZECH spol. s r.o. (dále jen jako „Baxter“) je vázána povinností chránit a respektovat vaše soukromí. Účelem tohoto prohlášení o ochraně soukromí na webových stránkách (dále jen jako „Prohlášení o ochraně soukromí“) je sdělit vám, jaké informace o vás můžeme shromažďovat a jak je budeme používat. Dále zde najdete podrobnosti o příslušných mechanismech pro mezinárodní předávání údajů, mimo jiné včetně Štítu EU-USA a Štítu Švýcarsko-USA na ochranu soukromí (EU-U.S. a Swiss-U.S. Privacy Shield). Přečtěte si prosím následující informace pečlivě, abyste se detailně seznámili s našimi postupy a způsoby nakládání s vašimi Osobními údaji.

Rozsah platnosti tohoto Prohlášení o ochraně soukromí

Toto Prohlášení o ochraně soukromí se vztahuje na webové stránky společnosti Baxter nebo webové stránky přidružených společností, které návštěvníka po kliknutí na odkaz „Soukromí v Baxter / Privacy at Baxter“ v dolní části příslušné webové stránky odkáží na toto Prohlášení o ochraně soukromí, a dále na mobilní aplikace nebo jiné digitální služby, které obsahují toto Prohlášení o ochraně soukromí nebo na něj odkazují (dále jen jako „Stránky Baxter“). Baxter nebo její přidružené společnosti mohou provozovat webové stránky, které budou nakládat s vašimi Osobními údaji způsobem odlišným od podmínek uvedených v tomto Prohlášení o ochraně soukromí. Na takových webových stránkách pak najdete Oznámení o ochraně soukromí (Privacy Notice), které bude přizpůsobené postupům ochrany soukromí dané webové stránky. Kdykoli použijete webovou stránku Baxter, doporučujeme vám důkladně si přečíst podmínky uvedené v Oznámení o ochraně soukromí, které jsou zveřejněny na této webové stránce.

Co jsou Osobní údaje?

Osobní údaje jsou veškeré informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné osoby. Mezi příklady Osobních údajů patří mimo jiné vaše jméno, identifikační (rodné) číslo, údaje o poloze, online identifikátory nebo jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity.

Jaké Osobní údaje shromažďujeme

Vaše Osobní údaje můžeme v rámci Stránek Baxter shromažďovat následovně:

 • Kontaktní údaje. V případě odeslání kontaktního formuláře, formuláře zpětné vazby nebo podání online žádosti o pracovní místo mohou být zahrnuty tyto kontaktní údaje: vaše jméno, trvalé bydliště nebo jiná fyzická adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo, faxové číslo, název organizace a/nebo název vaší funkce.
 • Údaje shromažďované během vašeho používání Stránek Baxter. Tyto údaje mohou zahrnovat vaše jméno, e-mailovou adresu, unikátní profesní identifikátor, telefonní číslo, jiné zvláštní identifikátory a preferenční údaje jako je vaše uživatelské jméno, heslo, marketingové preference, IP adresa nebo soubory cookies, které mohou obsahovat údaje považované za Osobní údaje, ale také údaje, které vás přímo neidentifikují, avšak vypovídají o vašem vybavení, typu prohlížeče, operačním systému, počítačovém nebo mobilním zařízení, způsobu, jakým se v rámci naší webové stránky pohybujete a položkách, na které klikáte. (Další informace viz kapitola Technologie sledování, které využíváme).

Jak používáme vaše osobní údaje

V závislosti na tom, jak se rozhodnete komunikovat s námi na Stránkách Baxter, můžeme vaše Osobní údaje používat k následujícím účelům:

 • Vaše kontaktní údaje, které se nám rozhodnete poskytnout, používáme ke komunikaci s vámi při zodpovídání vašich dotazů či požadavků, včetně zasílání informací o novinkách v oblasti našich výrobků a služeb. Vaše kontaktní údaje nebo informace, které nám poskytnete prostřednictvím formulářů pro zpětnou odezvu, můžeme rovněž použít k poskytnutí informací o produktech, službách nebo programech Baxter či k jiné marketingové nebo reklamní komunikaci, případně abychom vám umožnili účastnit se průzkumů nebo vyplňovat dotazníky. Některé z těchto údajů shromažďujeme a používáme s vaším souhlasem k našim legitimním obchodním účelům komunikace s vámi a poskytování vám informací o naší obchodní činnosti. Poskytnutí vašich Osobních údajů je z vaší strany zcela dobrovolné. Kdykoli můžete odmítnout poskytnout nám jakékoli vaše Osobní údaje. Rozhodnete-li se ale neposkytnout nám vaše Osobní údaje, nebudeme schopni s vámi komunikovat a poskytnout vám určité informace, produkty nebo služby. I v případě, že jsme shromáždili vaše Osobní údaje s vaším souhlasem, můžete tento souhlas kdykoli odvolat. Pro tento účel buď postupujte dle pokynů pro odvolání souhlasu poskytnutých při udělení souhlasu nebo nás kontaktujte (využijte kontaktní údaje uvedené na konci tohoto Oznámení o ochraně soukromí).

  Informace, které získáme v souvislosti s vaším používáním Stránek Baxter, používáme pro naše legitimní zájmy ke správě, provozování, udržování a zabezpečení našich webových stránek, síťových systémů a dalšího majetku, a také k tomu, abychom vám mohli poskytnout prvky a různé specifické funkce Stránek Baxter. Osobní údaje získané v souvislosti s vaším používáním Stránek Baxter můžeme rovněž agregovat, abychom lépe porozuměli zájmům návštěvníků Stránek Baxter a mohli tak zlepšovat obsah i výkonnost Stránek Baxter.
 • Vaše Osobní údaje můžeme také použít pro účely léčby, k zajištění vysokých standardů kvality a bezpečnosti zdravotní péče, našich zdravotnických produktů nebo zdravotnických prostředků. Vaše Osobní údaje můžeme dále využít ke splnění našich zákonných nebo regulatorních povinností, mimo jiné v souvislosti s našimi archivačními povinnostmi a dále:
  • pro účely hlášení nežádoucích událostí, pro potřeby materiovigilance a farmakovigilance, bezpečnosti produktů a splnění dalších oznamovacích povinností;
  • k reagování na zákonné žádosti veřejných orgánů, včetně plnění požadavků na národní bezpečnost a vymáhání práva, např. za účelem šetření podvodů nebo k zodpovězení dotazů či žádostí ze strany vlády;
  • k vyšetřování možných porušení nebo k ochraně našich práv, majetku či bezpečnosti nebo práv, majetku či bezpečnosti uživatelů Stránek Baxter nebo jiných.
 • Kdekoli to umožňují platné právní předpisy, můžeme také informace o vás zdokonalovat či kombinovat, a to včetně Osobních údajů, za použití informací, které jsme o vás obdrželi od třetích stran ke splnění stejných účelů, jaké jsou uvedeny výše. Vaše Osobní údaje mohou být dále použity k profilování pro stejné účely uvedené výše. V této souvislosti máte právo podat námitku proti profilování s využitím automatizovaného rozhodování. Za tímto účelem nás prosím kontaktujte na [email protected] nebo použijte kontaktní údaje uvedené na konci tohoto Oznámení o ochraně soukromí.

Upozorníme vás, když bude poskytnutí určitých informací či údajů dobrovolné a vy budete mít právo kdykoli odvolat svůj souhlas nebo uplatnit ve vztahu k takovým informacím vaše práva, která vyplývají z platných právních předpisů.

V případě, že vaše Osobní údaje použijeme pro jiné než výše uvedené účely, budeme vás informovat o konkrétních účelech zpracování vašich Osobních údajů a v případě potřeby o právním základu, a to v době, kdy od vás budeme vaše Osobní údaje shromažďovat, a to v rozsahu požadovaném právními předpisy.

Jak sdílíme Osobní údaje, které shromažďujeme

Sdílení s přidruženými a dceřinými společnostmi Baxter

Baxter je globální společností, která sdílí Osobní údaje se svými přidruženými a dceřinými společnostmi pro účely popsané v tomto Oznámení o ochraně soukromí. Pro další podrobnosti o přidružených a dceřiných společnostech Baxter nás kontaktujte na [email protected]

Sdílení se třetími stranami, které nám poskytují služby

Vaše Osobní údaje sdílíme také se třetími stranami, které nám poskytují služby zaměřené na podporu našich podnikatelských aktivit a funkcí týkajících se Stránek Baxter, mimo jiné včetně hostování našich Stránek Baxter, zajištění správy IT systémů a služeb uživatelské podpory nebo nabízení služeb zákazníkům. Tyto třetí strany nesmí vaše Osobní údaje používat pro žádné jiné účely než k poskytování služeb naší společnosti, přičemž od nich vyžadujeme odpovídající míru zabezpečení a ochrany vašich Osobních údajů. Pro více informací o poskytovatelích služeb společnosti Baxter nás kontaktujte na [email protected]

Sdílení pro jiné účely

Vaše Osobní údaje můžeme také sdílet pro účely léčby, k zajištění vysokých standardů kvality a bezpečnosti zdravotní péče, našich zdravotnických produktů nebo zdravotnických prostředků. Vaše Osobní údaje můžeme dále sdílet ke splnění našich zákonných nebo regulatorních povinností, včetně, nikoli však výlučně, pro účely oznamování nežádoucích událostí, pro potřeby materiovigilance a farmakovigilance, k zajištění bezpečnosti produktů a splnění dalších oznamovacích povinností či k reagování na zákonné žádosti veřejných orgánů, včetně plnění požadavků na národní bezpečnost a vymáhání práva (např. za účelem šetření podvodů nebo k zodpovězení dotazů či žádostí ze strany vlády). Vaše Osobní údaje můžeme rovněž poskytnout třetím stranám, bude-li to nezbytné k vyšetření případných incidentů s údaji nebo k ochraně našich práv, majetku či bezpečnosti nebo práv, majetku či bezpečnosti uživatelů našich Stránek nebo jiných.

Společnost Baxter se může stát předmětem fúze, akvizice nebo prodeje části či veškerého svého majetku (dále jen jako „Transakce“), kdy součástí takové Transakce budou i vaše Osobní údaje. Stane-li se společnost Baxter předmětem Transakce, budete e-mailem a/nebo oznámením na našich Stránkách Baxter informováni o každé změně ve vlastnických poměrech, jejíž součástí budou i vaše Osobní údaje. Současně budete informováni, jaké možnosti ve vztahu k vašim Osobním údajům v souvislosti s Transakcí máte. Baxter se zavazuje neprodat vaše Osobní údaje třetím stranám.

Sociální média

Stránky Baxter obsahují rovněž odkazy, které vás přenesou na stránky sociálních médií Baxter, jako jsou například Facebook nebo LinkedIn. Naše stránky na sociálních médiích se řídí politikou ochrany soukromí, kterou uplatňuje společnost provozující příslušná sociální média.

Diskusní fórum/Blog

Některé z našich Stránek Baxter nabízejí veřejně přístupné blogy či diskusní fóra pro komunity. V této souvislosti vás upozorňujeme na skutečnost, že tyto blogy a diskusní fóra nejsou provozovány společností Baxter. Každou informaci, kterou v rámci těchto blogů či diskusních fór poskytnete, mohou číst, shromažďovat nebo používat všechny ostatní osoby, které k ní mají přístup. Důkladně si proto na všech takových stránkách prostudujte oznámení o ochraně soukromí, neboť my nemáme žádnou kontrolu nad informacemi, které těmto třetím stranám poskytnete, nebo které budou těmito třetími stranami shromažďovány, přičemž toto naše Oznámení o ochraně soukromí se nevztahuje na žádné aktivity na jiných webových stránkách.

Odkazy

Naše Stránky Baxter mohou obsahovat odkazy na jiné webové stránky, jejichž informační postupy v oblasti ochrany soukromí se mohou od těch našich lišit. Důkladně si proto na všech takových stránkách prostudujte oznámení o ochraně soukromí, neboť my nemáme žádnou kontrolu nad informacemi, které těmto třetím stranám poskytnete, nebo které budou těmito třetími stranami shromažďovány, přičemž toto naše Oznámení o ochraně soukromí se nevztahuje na žádné aktivity na jiných webových stránkách.

Mezinárodní předávání vašich Osobních údajů

Baxter je globální společností, a proto spolupracuje s globálními dodavateli a subdodavateli a využívá globální IT systémy a aplikace. Z tohoto důvodu může dojít k tomu, že Osobní údaje, které o vás shromažďujeme, mohou být předávány do, a uchovávány v místech mimo vaši zemi, kde mohou platit méně přísná pravidla na ochranu osobních údajů než ve vaší zemi či dokonce žádná pravidla.

Pokud se nacházíte v Evropské unii/Evropském hospodářském prostoru (dále jen jako „EU/EEA“), vztahují se na vaše Osobní údaje následující pravidla: vaše Osobní údaje mohou být předávány našim globálním přidruženým společnostem a našim zaměstnancům nebo dodavatelům, kteří pro nás pracují a jsou umístěni mimo EU/EEA, pro účely popsané v tomto Oznámení o ochraně soukromí. V takových případech učiníme veškeré nezbytné právní kroky dle obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen jako „GDPR“) k zajištění odpovídajícího zabezpečení vašich Osobních údajů (např. standardní smluvní doložky nebo certifikace Štítu soukromí (Privacy Shield)) dle tohoto Oznámení o ochraně soukromí. Budete-li chtít kopii bezpečnostních opatření, které jsme zavedli k ochraně vašich Osobních údajů a také informace o vašich právech na ochranu soukromí v souvislosti s předáváním vašich Osobních údajů mimo EU/EEA, napište nám na [email protected] nebo použijte další kontaktní údaje uvedené níže.

Štít EU-USA na ochranu soukromí a
Štít Švýcarsko-USA na ochranu soukromí

Společnost Baxter a její přidružená společnost Baxter Healthcare Corporation se účastní rámce Štítu EU-USA na ochranu soukromí a Štítu Švýcarsko-USA na ochranu soukromí (dále společně jen jako „Rámce Štítu soukromí“ nebo jen „Rámce“) a svůj soulad s Rámci certifikovaly. Společnosti Baxter a Baxter Healthcare Corporation jsou zavázány zpracovávat veškeré Osobní údaje, které obdrží v zemích Spojených států z členských zemí EU a Švýcarska v souladu s požadavky a dle příslušných Principů Rámců Štítů soukromí. Pro více informací o Rámcích Štítu soukromí a k nahlédnutí do certifikací společností Baxter a Baxter Healthcare Corporation navštivte sekci Privacy Shield List na stránkách amerického ministerstva obchodu (www.privacyshield.gov/list).

Společnost Baxter a Baxter Healthcare Corporation zodpovídají za zpracování všech obdržených Osobních údajů v souladu s Rámci Štítu soukromí. Stejnou odpovědnost mají ve vztahu k Osobním údajům, které následně předávají třetím stranám, včetně třetích stran nacházejících se mimo Spojené státy. Společnosti Baxter a Baxter Healthcare Corporation uplatňují Principy Rámců Štítu soukromí ve vztahu ke všem následným předáváním Osobních údajů získaných ze zemí EU a Švýcarska, včetně ustanovení o odpovědnosti za následná předávání Osobních údajů.

V souvislosti s Osobními údaji získanými nebo předávanými v souladu s Rámci Štítu soukromí podléhají společnosti Baxter a Baxter Healthcare Corporation regulačním prováděcím opatřením Federální obchodní komise Spojených států amerických (U.S. Federal Trade Commission). V určitých situacích mohou mít společnosti Baxter a Baxter Healthcare Corporation povinnost zveřejnit Osobní údaje v reakci na zákonné žádosti veřejných orgánů, včetně plnění požadavků na národní bezpečnost a vymáhání práva.

Osoby, které mají nevyřešenou záležitost nebo stížnost týkající se ochrany soukromí nebo ochrany osobních údajů, kterou podle nich společnosti Baxter nebo Baxter Healthcare Corporation nevyřešily uspokojivým způsobem, by se měly obrátit na našeho externího poskytovatele služeb v oblasti řešení sporů umístěného v USA (bezplatně) zde: https://feedback-form.truste.com/watchdog/request.

Za určitých podmínek, které jsou podrobněji popsány na webové stránce Štítu soukromí (Privacy Shield), mají osoby, které vyčerpaly všechny ostatní postupy pro řešení sporů, nárok na vyvolání závazné arbitráže.

V souladu s Principy Rámců Štítu soukromí jsou společnosti Baxter a Baxter Healthcare Corporation zavázány řešit stížnosti týkající se shromažďování nebo používání Osobních údajů dle Rámců Štítu soukromí. Osoby ze zemí EU a Švýcarska s námitkou nebo stížností ohledně dodržování požadavků Rámců Štítu soukromí ze strany společnosti Baxter nebo Baxter Healthcare Corporation, by nejprve měli kontaktovat se svým požadavkem společnost Baxter, a to využitím kontaktního údaje uvedeného na konci tohoto Oznámení o soukromí.

Společnost Baxter se dále zavázala spolupracovat s komisí zřízenou příslušnými orgány pro ochranu osobních údajů na úrovni EU a švýcarským vládním zmocněncem pro ochranu osobních údajů a informací ohledně nevyřešených stížností dle Rámců Štítu soukromí týkajících se předávání osobních údajů a personálních dat ze zemí EU a Švýcarska v rámci pracovněprávních vztahů.

Vaše práva

Za určitých okolností máte v souladu s místně platnou legislativou pro ochranu osobních údajů a dalšími místně platnými právními předpisy (včetně GDPR) určitá práva ve vztahu k vašim Osobním údajům. Tato práva se mohou lišit dle konkrétních zemí/regionů. Tato práva mohou mimo jiné zahrnovat:  

 • Používáme-li nebo sdílíme-li vaše Osobní údaje na základě vašeho souhlasu, můžete tento svůj souhlas kdykoli odvolat. Upozorňujeme, že odvolání vašeho souhlasu nebude mít žádný vliv na legitimitu našeho používání nebo sdílení vašich Osobních údajů v době před odvoláním souhlasu.
 • Můžete si vyžádat přístup k vašim Osobním údajům nebo kopie vašich Osobních údajů, včetně informace, zda vaše Osobní údaje uchováváme a pokud ano, jaké Osobní údaje a za jakými účely. Můžete si také vyžádat informaci o tom, kdo vaše Osobní údaje od nás získal.
 • Můžete nás požádat o opravu vašich Osobních údajů, pokud jste přesvědčeni o tom, že jsou nesprávné nebo neúplné. Rovněž nás můžete požádat o vymazání vašich Osobních údajů, nebudeme-li ovšem vázáni zákonnou povinností takové Osobní údaje uchovávat či nebude-li nám tato možnost dána právním předpisem.
 • Můžete nás rovněž požádat, abychom vaše Osobní údaje nevymazali, ale pouze omezili jejich zpracování.
 • Můžete nás dále požádat, abychom vám poskytli veškeré Osobní údaje, které jsme od vás obdrželi na základě vašeho souhlasu či smlouvy, a vy je tak mohli uchovávat a znovu je užívat pro vaše osobní účely. Můžete nás také požádat, abychom vaše Osobní údaje poskytli jinému subjektu.   

Svá práva můžete uplatnit prostřednictvím vašeho profilu účtu na konkrétní Stránce Baxter, zasláním e-mailu na adresu [email protected] nebo kontaktováním naší globální kanceláře pro ochranu soukromí (Global Privacy Office) – viz kontakty na konci tohoto Oznámení o ochraně soukromí.

V některých zemích máte rovněž právo vznést námitku proti zveřejnění nebo používání vašich Osobních údajů pro různé účely, mimo jiné včetně našich legitimních zájmů a pro účely přímého marketingu. Kdykoli tak můžete vznést námitku proti zpracování vašich Osobních údajů pro účely přímého marketingu a vyjádřit svůj nesouhlas se zařazením do marketingové nebo reklamní komunikace v souladu s pokyny pro odhlášení, které najdete v příslušné komunikaci. Pokud svůj nesouhlas nemůžete vyjádřit tímto způsobem, zašlete nám prosím zprávu na [email protected] nebo nás kontaktujte na níže uvedených kontaktech za účelem uplatnění vašeho práva na vznesení námitky. Budete-li mít jakékoli otázky ohledně toho, jak určujeme, že konkrétní zpracování vašich Osobních údajů je v souladu s našimi legitimními zájmy, nebo budete-li chtít vznést námitku proti zpracování vašich Osobních údajů z těchto důvodů, prosím obraťte se na nás na adrese [email protected] nebo využijte níže uvedené kontaktní údaje. Domníváte-li se, že používání, zveřejňování nebo jiné zpracování vašich Osobních údajů neprobíhá v souladu s platnými právními předpisy, můžete kdykoli podat stížnost k příslušnému úřadu pro ochranu osobních údajů ve vaší zemi.

Každou vaši žádost o uplatnění vašich práv budeme vyřizovat v souladu s platnými právními předpisy. V této souvislosti vás upozorňujeme, že za určitých okolností nemusí být některá z výše uvedených práv uplatnitelná.

Uchovávání údajů

Vaše Osobní údaje budeme uchovávat pouze po nezbytně nutnou dobu k naplnění výše uvedených účelů nebo tak dlouho, jak jsme povinni dle platné legislativy. Pro další podrobnosti o příslušných dobách uchovávání Osobních údajů nás prosím kontaktujte.

Nezletilé osoby

Webové stránky Baxter nejsou určeny pro děti mladší 13 let a my také vědomě neshromažďujeme žádné Osobní údaje od dětí mladších 13 let. Domníváte-li se, že jsme získali Osobní údaje od dítěte mladšího 13 let, kontaktujte nás prosím na [email protected]. V souladu s platnými právními předpisy, pokud shromažďujeme Osobní údaje od mladistvých ve věku 13 let či více na základě jejich souhlasu, vždy požadujeme souhlas zákonného zástupce.

Technologie sledování, které využíváme

Stránky Baxter využívají různé technologie, abychom vám mohli nabídnout určité služby a funkce, jak uvedeno níže:

Soubory Cookies

Stejně jako mnoho webových stránek, také Stránky Baxter mohou využívat soubory „cookies“. Cookie je malý soubor, který se přenese na pevný disk vašeho počítače, aby nám pomáhal zlepšovat obsah (pomáhá nám například určit, jaké části naší stránky jsou oblíbené a jaké jsou méně oblíbené, abychom se mohli v budoucnu zaměřit na jejich zlepšení). Soubory cookies nám také pomáhají přizpůsobit obsah webové stránky našim návštěvníkům. Informace ze souborů cookies nebudeme v žádném případě slučovat s Osobními údaji, které od vás obdržíme. Ve svém prohlížeči můžete soubory cookies zakázat nebo se nechat upozornit vždy, když se soubor cookie přenáší na pevný disk vašeho počítače.

Podobně jako většina ostatních webových stránek, také Stránky Baxter shromažďují určité informace automaticky. Mezi tyto informace patří například adresy IP, typ vašeho prohlížeče, poskytovatel internetových služeb (ISP), stránky, které vás na Stránky Baxter odkázaly nebo stránky, na které jste ze stránek Baxter odešli, soubory, které jste na našich stránkách shlédli (např. stránky HTML, grafické soubory apod.), váš operační systém, datové/časové razítko a/nebo data o sledu kliknutí (tzv. clickstream), které využíváme k analyzování trendů v agregátní podobě a obecně ke správě našich stránek. IP adresy a ostatní údaje, které automaticky shromažďujeme, mohou být v některých zemích považovány za Osobní údaje.  

Používání souborů cookies se může v případě některých unikátních funkcí či prvků webových stránek Baxter lišit. Přečtěte si proto prosím důkladně podmínky ochrany soukromí na konkrétních webových stránkách Baxter, na které vstupujete, kde se seznámíte s podrobnostmi o používání souborů cookies.

Obecně využíváme soubory cookies (a ostatní níže uvedené technologie) k následujícím účelům:

 • K poskytnutí služby: Soubory cookies můžeme použít k tomu, abychom vám mohli poskytnout specifickou službu. Pokud se například přihlašujete do sekce naší webové stránky s řízeným přístupem, vytvoříme dočasný soubor cookie potvrzující vaše oprávnění na vstup do takové sekce. Informace obsažené v těchto souborech cookies tvoří nahodilá data, která server využívá k autentizaci žádostí prohlížeče zaslaných na server pro tuto konkrétní relaci. Pokud byste tyto dočasné soubory cookies odmítli, nebudete se moci v těchto online aplikacích pohybovat. Soubory cookies rovněž využíváme v případech, že navštívíte naši webovou stránku a požádáte nás o nějakou dokumentaci či reakci/odpověď. Když vyplňujete příslušný formulář, může vám být nabídnuto, že naše webová stránka umístí na pevný disk ve vašem počítači soubor cookie. Pokud takový soubor cookie přijmete, ušetříte čas při každém budoucím vyplňování formulářů a/nebo opětovných návštěvách našich stránek. Používání souborů cookies můžete regulovat přímo ve svém prohlížeči. Pokud se ale rozhodnete soubory cookies zakázat, může to omezit vaši schopnost používat určité funkce nebo prvky našich webových stránek či služeb.
 • K usnadnění používání webové stránky: Při souhlasu s použitím souborů cookies si naše stránka bude pamatovat informace o vašich preferencích a pohybech, a to buď dokud nezavřete okno prohlížeče (v případě dočasných souborů cookies) nebo dokud nezakážete soubory cookies. Řada uživatelů upřednostňuje používání souborů cookies, aby jim pomohly procházet webovou stránku co nejplynuleji.
 • Pro lepší porozumění návštěvníkům našich stránek: Kdykoli navštívíte naše stránky, naše počítače mohou automaticky shromažďovat určité statistické údaje v agregátní podobě o chování návštěvníka. Můžeme sledovat statistické i jiné údaje jako např. data vypovídající o tom, kolik osob navštíví naše webové stránky, jaké jsou jejich IP adresy, jaké stránky navštěvují, z jakých domén přicházejí, jaké prohlížeče používají a jak se v rámci našich stránek pohybují. Tato data využíváme pouze v agregátní podobě. Jejich účelem je pomoci nám lépe porozumět zájmům návštěvníků našich webových stránek a zlepšit obsah i celkovou výkonnost našich stránek.
 • Součástí webových stránek Baxter mohou být vložená videa. Tato vložená videa jsou hostována externími poskytovateli videa, mimo jiné včetně Youtube (Google). Kliknutím na „přehrát“ u takových videí vložených do webových stránek Baxter můžete v některých případech dát externímu poskytovateli videa váš souhlas s využitím souborů cookies, které se budou videa týkat. 

Funkce DNT

Společnost Baxter nesleduje uživatele těchto webových stránek v průběhu času, ani prostřednictvím webových stránek třetích stran, pro účely cílené reklamy a nereaguje tak na signály Do Not Track (DNT). Některé webové stránky třetích stran ovšem sledují vaše činnosti v rámci prohlížeče, když vám prezentují svůj obsah, což jim následně umožňuje přizpůsobit vám prezentovaný obsah.

Obrázky Web Beacons

Naše webové stránky obsahují elektronické obrázky (někdy označované jako „jednopixelové gify“ nebo „web beacon“), které nám umožňují počítat návštěvy/zobrazení našich webových stránek nebo přistupovat k souborům cookies. Obecně platí, že každý elektronický obrázek, který se zobrazí jako součást webové stránky, včetně reklamního banneru, může fungovat současně jako web beacon. Obrázky web beacon jsou obvykle velmi malé soubory podobné bannerům o velikosti 1x1 pixel, avšak jejich přítomnost si lze v prohlížeči Internet Explorer snadno ověřit kliknutím na „View“ (zobrazit) a poté na „Source“ (zdroj). Obrázky web beacons jsou takto malé, aby nezabíraly cenný prostor na obrazovce počítače, který je určen k zobrazení hodnotnějšího obsahu. Obrázky web beacon můžeme vložit také do newsletterů ve formátu HTML s grafikou, které zasíláme všem zájemcům o novinky. Umožní nám tak stanovit počet osob, které si náš newsletter přečetly. Navíc mohou obrázky web beacon používat také některé reklamní sítě, které spravují reklamy na našich webových stránkách, a to v rámci svých jasně viditelných reklamních bannerů. Naše obrázky web beacon neshromažďují, nesbírají, nemonitorují ani nesdílejí žádné Osobní údaje návštěvníků našich webových stránek. Jsou jen nástrojem, který používáme k získání anonymních a agregovaných statistických dat o využívání našich webových stránek.

Adresy IP

Adresy IP jsou unikátními identifikátory automaticky přidělenými každému počítači při jeho přihlášení do prostředí internetu. Informaci o IP adresách všech návštěvníků našich webových stránek shromažďujeme a uchováváme pouze pro účely správy našich systémů. IP adresy neslouží k identifikaci. Tyto informace nám pomáhají připravit agregované demografické informace a jiné informace týkající se užívání naší webové stránky a zlepšovat tak její funkce. IP adresy nespojujeme s žádnými údaji, které by mohly sloužit k identifikaci osob.

Google Analytics

Nástroj Google Analytics je součástí Stránek Baxter. Na základě používání souborů cookies Google Analytics shromažďuje a uchovává údaje jako je doba návštěvy, navštívené stránky, doba strávená na každé stránce Stránek Baxter, IP adresa, druh operačního systému v zařízení, prostřednictvím kterého byly Stránky Baxter zobrazeny atd. Stažením nebo použitím pluginu od společnosti Google ve vašem prohlížeči (k dispozici zde: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout) můžete funkce Google Analytics deaktivovat.

Zabezpečení

Využíváme opodstatněné a přiměřené bezpečnostní nástroje a opatření k ochraně veškerých Osobních údajů, které od vás získáme prostřednictvím Stránek Baxter, před jejich ztrátou, zneužitím či úpravami. Dodržujeme rovněž přiměřené bezpečnostní standardy v oblasti ochrany Osobních údajů, které uchováváme. Budete-li mít jakoukoli otázku ohledně zabezpečení a ochrany vašich Osobních údajů, můžete nás kontaktovat na [email protected] nebo prostřednictvím níže uvedených kontaktů.

Jak podat stížnost

Společnost Baxter se zavázala zajistit, že veškeré stížnosti a spory týkající se jejích postupů ochrany soukromí budou řádně prošetřeny a vyřešeny. Pro tento účel jsme vytvořili postup řešení stížností v oblasti ochrany soukromí. Naším cílem je vyřešit prostřednictvím tohoto postupu veškeré případné stížnosti.

Společnost Baxter respektuje vaše soukromí a pokud od vás obdržíme nějakou stížnost, iniciujeme náš postup řešení stížností, jehož cílem je důkladně prošetřit a učinit veškeré možné kroky k vyřešení vaší stížnosti.

Otázky nebo stížnosti týkající se ochrany soukromí můžete společnosti Baxter sdělit e-mailem, telefonicky nebo poštou. Pro tento účel využijte kontaktní údaje uvedené na konci tohoto Oznámení o ochraně soukromí.

Jsme si nicméně vědomi toho, že za určitých okolností nemusí být náš interní postup k vyřešení konkrétního sporu nebo stížnosti dostačující, případně stěžovatel může preferovat řešení sporu alternativními způsoby či mechanismy. Vaše stížnosti můžete podávat:

 1. Online zde: https://feedback-form.truste.com/watchdog/request
 2. Faxem či poštou zde: https://www.truste.com/about-TRUSTe/contact-us/

Proces řešení sporů probíhá v anglickém jazyce.

Kontaktní informace

Budete-li mít nějaké otázky nebo obavy týkající se tohoto Oznámení o ochraně soukromí, našich postupech nakládání s informacemi či jiných aspektech ochrany, soukromí nebo zabezpečení vašich Osobních údajů, prosím kontaktujte nás na [email protected]. Obrátit se také můžete na našeho zmocněnce pro ochranu osobních údajů (Data Protection Officer) na adrese [email protected], nebo faxem na číslo 224-948-2876, případně zavolat na naši linku pro etiku a dodržování zákonů (Ethics and Compliance Hotline) na čísle 1-844-294-5418 nebo nám poslat dopis na adresu Baxter International Inc., ATTN: Chief Privacy Officer/Data Protection Officer, Global Privacy Office, 1 Baxter Parkway, Deerfield, IL USA 60015.

Kontaktovat nás můžete také na BAXTER CZECH spol. s r.o., Karla Engliše 3201/6, 150 00 Praha 5, +420 225 774 111, [email protected]

Změny v tomto Oznámení o ochraně soukromí

Toto Oznámení o ochraně soukromí můžeme pravidelně aktualizovat a doplňovat tak, aby zohledňovalo veškeré nové funkce a prvky našich Stránek, produkty a služby, které nabízíme, včetně možného dopadu na naše používání vašich Osobních údajů. Kdykoli provedeme nějakou zásadní změnu v tomto Oznámení o ochraně soukromí, zveřejníme na těchto Stránkách příslušné upozornění, a to ještě před účinností takové změny. Doporučujeme vám proto pravidelně tuto stránku navštěvovat pro nejnovější informace o našich postupech v oblasti ochrany soukromí. V žádném případě ale nepřistoupíme k zásadně jinému používání nebo poskytnutí vašich Osobních údajů jinému subjektu pro jeho vlastní účely, aniž bychom vás o tom neinformovali a nedali vám příležitost vznést námitku.